Propozice - Dogshow

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Propozice

 

S ohledem na neustále se měnící situaci s nákazou COVID-19 pořadatelé žádají vystavovatele i návštěvníky, aby sledovali aktuální situaci jak v médiích, tak na stránkách výstavy či na Facebooku.

_____________________________________________________________________________________________

 
 

Spolek chovatelů a přátel psů Nymburk, z. s., člen
Kynologické jednoty České republiky
Pořádá z  pověření ČESKOMORAVSKÉ KYNOLOGICKÉ UNIE

V. OBLASTNÍ SVATOMARTINSKOU VÝSTAVU PSŮ
všech plemen mimo NO se zadáním titulu
Oblastní vítěz

spojenou s klubovou výstavou
Interclub Orient pekinéz a japan-chin
se zadáváním CAJC, CAC bez klubového vítěze
rozhodčí: Ing.Alena Košťálová


sobota 6. listopadu 2021
ve výstavním areálu Na Krásné louce
v Mladé Boleslavi

Uzávěrky přihlášek:

I. 24/9/2021
II. 18/10/2021


Oblastní Svatomartinská výstava:

Jitka Bastl Hořáková,
Živonín 23, 27733 Řepín
e-mail: dogshow@email.cz , bastlmartin@seznam.cz

Interclub Orient pekinéz a japan-chin:
Dagmar Hrdinová
724 014 547, djomogangkar@gmail.com
www.intercluborient.cz

!!! PŘIHLÁŠKY POUZE ONLINE !!! na www.dogoffice.cz

!!! PŘIHLÁŠKY ZASLANÉ E-MAILEM NEBUDOU PŘIJÍMÁNY!!!  
!!!PŘIHLÁŠKY ZASLANÉ PO DRUHÉ UZÁVĚRCE NEBUDOU PŘIJÍMÁNY!!!

Při online přihlášení dostanete potvrzení na váš e-mail v případě, že přihlášení úspěšně proběhlo. Pokud ne, zkuste to znovu nebo nás kontaktujte.Program výstavy:
9.00 - 13.00 hod. posuzování v  kruzích
Cca od 14.00 hod. soutěže a vyhlášení vítězů výstavy
Předkolo soutěže Junior Handling 11-13 hod.

Rozhodčí:
Miroslav Václavík, Milan Krinke, Bc. Vladimíra Tichá,
Otakar Vondrouš, Ing. Košálová Alena, Olga Dolejšová, Ladislav a Lenka Frnèovi,
Ing.Naděžda Klírová, Mudra Antonín

Změna rozhodčích vyhrazena dle počtu přihlášených psů.


Hlavní sponzor: TENESCO s.r.o.VÝSTAVNÍ POPLATKY

I. uzávěrka:
Třída: mladých, mezitřída, otevřená, vítězů, pracovní: 1. pes 500 Kč, druhý a další 400,-Kč
Třída štěňat, veteránů a čestná 200,-Kč
Třída dorostu 250,-Kč
Soutěže 200,-

II. uzávěrka
Třída: mladých, mezitřída, otevřená, vítězů, pracovní:1. pes 600 Kč, druhý a další 550,-Kč
Třída: štěňat, veteránů a čestná 200,-Kč
Třída: dorostu 300,-Kč
Soutěže 250,-Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum zadaného bankovního příkazu.
Výstavní poplatek uhraďte složenkou typu A nebo převodem na účet a kopii dokladu přiložte k přihlášce. Platbu je nutné uskutečnit před odesláním přihlášky, platbu převodem se splatností ihned.
Bez zaplacení výstavního poplatku si pořadatel vyhrazuje právo přihlášku nepřijmout.
Při přihlašování dvou nebo více psů jednoho majitele je za 1. psa považován vždy pes hlášený do třídy mladých, mezitřídy, otevřené, pracovní nebo vítězů. Za psy hlášené do tříd štěňat, dorostu, veteránů a čestné se vždy platí poplatky ve výši stanovené pro tyto třídy.
Spolumajitelství psa musí být prokázáno záznamem v průkazu původu psa.

Doklad o zaplacení výstavního poplatku je nutné přiložit k přihlášce (kopii útržku složenky, výpis z účtu nebo alespoň kopii příkazu k úhradě).

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

Èíslo konta: 277663210/0300    pro vystavovatele z ČR – pouze Kč !
Variabilní symbol: generuje dogoffice
Specifický symbol: vaše telefonní číslo
Ve výstavním poplatku je zahrnut volný vstup pro jednu osobu na každého přihlášeného psa.


Vyplňování přihlášek:

Každý pes má svou přihlášku. Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele v průkazu původu je shodné s 1. přihláškou. Každá další změna na druhé přihlášce, např. doplnění spolumajitelství, bude brána jako nová přihláška za plnou cenu. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nenese pořadatel odpovědnost. Ke každé přihlášce musí být přiložena oboustranná fotokopie průkazu původu. Psi musí být zapsáni v plemenné knize členského státu FCI nebo v plemenné knize zemí, jejichž PP FCI uznává.


Třídy:

Rozdělení do tříd podle Výstavního řádu ČMKU je uvedeno na přihlášce.

Zadávané tituly: Dle Výstavního řádu ČMKU.Soutěže (dle Výstavního řádu ČMKU):
Mladý vystavovatel (Junior Handling)
Nejlepší pár psů
Nejlepší chovatelská skupina.
Soutěž o nejlepší štěně
Soutěž o nejlepšího dorostence
Soutěž o nejlepšího veterána
Soutěž o nejlepšího z čestných tříd  
Nejkrásnější mladý pes a fena výstavy
Nejkrásnější pes výstavy


Doklady k účasti na výstavě:

Průkaz původu psa nebo potvrzení, že průkaz bude vydán (platí pouze pro třídy štěňat a dorostu);
očkovací průkaz;
vstupní list.

Všeobecná ustanovení:

Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhnou ve výstavní den stáří požadovaného pro zařazení do třídy.
Přijetí psa na výstavu bude nejpozději 7 dnů před výstavou potvrzeno zasláním vstupního listu e-mailem. Neobdrží-li vystavovatel vstupní list v uvedeném termínu, je třeba se o důvodu informovat na kontaktní adrese výstavy.
Na výstavě se posuzuje podle výstavního řádu ČMKU a barevné rázy se posuzují dle dodatku výstavního řádu ČMKU.
Změny exteriéru psa prováděné lakováním, pudrováním, tónováním srsti a základní úprava trimováním a dlouhodobé vyvazování psů na stolech jsou zakázány.
Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí své psy tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. Volné pobíhání psů není dovoleno.
Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.
Pokud se majitelé oceněných vítězných psů nezúčastní závěrečných soutěží, ztrácejí nárok na zisk ceny.  
Neúčast přihlášeného psa na výstavě z jakýchkoliv důvodů nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavního poplatku.
V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy.
Je zakázán prodej štěňat na výstavě.
Vystavovatel souhlasí s uvedením jména a adresy v katalogu.
Podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se bude řídit všemi ustanoveními výstavního řádu ČMKU, těchto propozic a pokyny organizátorů výstavy.


Veterinární předpisy

1. Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdravá.
2. Psi musí být v imunitě proti vzteklině dle platných předpisů ČR.
3. Při vstupu na výstavu i v  průběhu ní musí majitelé psů na vyzvání předložit očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata s  platným očkováním. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady Evropy 998/2003 ze dne 26.5.2003
4. Psi, kteří nesplňují tyto předpisy se nemohou výstavy zúčastnit.
Protest:

Protest proti rozhodnutí rozhodèího není pøípustný. Protestovat lze pouze z formálních dùvodù, tj. pro porušení výstavních pøedpisù nebo propozic výstavy. Protest musí být podán písemnì souèasnì se složením kauce ve výši 1000,- Kè ve výstavní kanceláøi v prùbìhu posuzování v kruzích. Nebude-li protest uznán jako opodstatnìný, kauce propadá ve prospìch poøadatele výstavy.
Protest podaný po skončení posuzování ve všech kruzích se neprojednává. 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky